CERTIFICATEN VAN OVEREENSTEMMING (C.V.O)
(GELIJKVORMIGHEIDSATTESTEN) (C.O.C)
OFFICIËLE WEBSITE

 

Algemene verkoopvoorwaarden

klik hier voor het privacybeleid van Peugeot

klik hier voor de algemene verkoopvoorwaarden van Peugeot

 

klik hier voor het privacybeleid van Citroën

klik hier voor de algemene verkoopvoorwaarden van Citroën

 

Privacybeleid van Peugeot

In overeenstemming met de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, beschikt u over het recht tot toegang en tot correctie van de gegevens die betrekking op u hebben, evenals over een recht om u te verzetten tegen de verwerking van de hiervoor vermelde informatie. U kunt deze rechten dus laten gelden door u te wenden tot de Dienst Certificaten van Overeenstemming Post YT 491 - 2-10, Boulevard de l’Europe, 78300 POISSY Cedex, of via e-mail op het volgende adres: coceurope@mpsa.com. U kunt zich tevens, om geldige redenen, verzetten tegen de werking van de gegevens die betrekking op u hebben, via ditzelfde adres.

Deze informatie, evenals de gegevens die in dat geval worden verzameld in het kader van de dienstverlening, zullen worden verzameld door Automobiles Peugeot en zijn nodig voor het bedrijf, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Peugeot en/of elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Automobiles Peugeot, voor het verlenen van de dienst. U bent geïnformeerd over het feit dat deze informatie ook gebruikt zal kunnen worden door Automobiles Peugeot, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Peugeot en/of elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Automobiles Peugeot voor het versturen van commerciële aanbiedingen, enquêtes en analyses.

In het kader van zijn werkzaamheden kan de Uitgever genoodzaakt zijn om uw gegevens door te geven aan andere landen, voor één van de gebruiksdoeleinden waarvoor deze gegevens aanvankelijk werden verzameld, of voor bepaalde doelstellingen waarmee u naderhand akkoord bent gegaan. Als deze gegevens naar een ander land worden overgebracht neemt Automobiles Peugeot alle vereiste maatregelen om nadelige gevolgen te voorkomen. De gegevens worden enkel naar landen overgebracht waar een toereikend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. De gegevens kunnen naar landen worden overgebracht die geen lid zijn van de Europese Unie.

 

Naar de top

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden van Peugeot

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Automobiles Peugeot: het bedrijf Automobiles Peugeot, naamloze vennootschap met een kapitaal van 172 711 770 euro waarvan het hoofdkantoor gelegen is op 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, ingeschreven in het handelsregister van Versailles onder het nummer 552 144 503. Intracommunautair btw-nummer: FR 23 552 144 503.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die één of meerdere Documenten op de Website koopt.

Algemene verkoopvoorwaarden: het huidige document.

Overeenkomst: de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden evenals de bepalingen die vermeld worden op de Website, zoals ingevuld door de Klant.

Documenten: de verklaringen en certificaten van overeenstemming van Peugeot die op de Website verkocht worden, met name zoals opgesomd in artikel 4 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, onder voorbehoud van latere wijzigingen.

Website: de website www.coc.psa-peugeot-Citroën.com

ARTIKEL 2 – VERKOPER – INHOUD EN OPBOUW VAN HET CONTRACT

De Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de verkoopsvoorwaarden van Documenten die op de Website door Automobiles Peugeot verkocht worde.

Tijdens de verkoop op de Website van Documenten met betrekking tot een voertuig van het merk Peugeot, is Automobiles Peugeot, als fabrikant van voertuigen van het merk Peugeot, de verkoper.

De aankoop van Documenten op de Website vereist een voorafgaand akkoord zonder voorbehoud met het contract, dat voornamelijk is samengesteld uit de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die enkel van toepassing zijn, met uitzondering van alle andere voorwaarden.

Door het bevestigen van de bestelling op de Website, gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met de voorwaarden van het Contract.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen worden geprint of gedownload op de harde schijf van de computer van de Klant.

ARTIKEL 3 – TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE WEBSITE

De Website en de bestelling van Documenten zijn alleen toegankelijk voor personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- meerderjarige (particuliere) natuurlijke personen die in de landen wonen die vermeld staan op de Website (Frankrijk, Italië, Spanje, België, Luxemburg, Nederland) en rechtspersonen (bedrijven) die in Frankrijk gevestigd zijn,

- eigenaars van voertuigen van het merk Peugeot, nieuw of tweedehands, of personen die naar behoren gemachtigd zijn door de eigenaar van een voertuig van het merk Peugeot.

De Klant zal alle gevraagde informatie en bewijsstukken moeten verstrekken op de Website om het (de) gewenste Document(en) te ontvangen.

De Klant is verplicht om zich op zijn eigen kosten en op zijn eigen verantwoordelijkheid te verbinden met Internet om toegang te kunnen krijgen tot de Website. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot Internet.

Automobiles Peugeot behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de Website te onderbreken, met name omwille van onderhoudswerkzaamheden of updates, zonder kennisgeving en zonder dat deze onderbreking de Klant het recht geeft op een bepaalde vergoeding.

ARTIKEL 4 – DOCUMENTEN DIE TE KOOP WORDEN AANGEBODEN

De Klant beschikt over de mogelijkheid om Documenten te kopen op de Website. Deze documenten worden enkel afgeleverd door Automobiles Peugeot, met name:

- Certificaat van overeenstemming (Gelijkvormigheidsattest (COC) )

- Gedeeltelijk identificatiedocument van de fabrikant

- Beschrijvende fiche van de fabrikant

De bovenstaande lijst kan op elk moment worden gewijzigd zonder kennisgeving door Automobiles Peugeot.

ARTIKEL 5 – AANKOOPPROCEDURE VAN DOCUMENTEN

De Klant kiest het (de) Document(en) dat/die hij wenst te bestellen.

De klant moet vervolgens zijn persoonsgegevens vermelden, het verzend- en factuuradres van de Documenten en de kenmerken van het of de voertuig(en) van het merk Peugeot waarvoor hij één of meerdere Document(en) bestelt. De Klant verbindt zich ertoe juiste en actuele gegevens op te geven.

De Klant zal bewijsstukken moeten bijvoegen die nodig zijn voor de behandeling van zijn bestelling door Automobiles Peugeot, zoals aangegeven op de Website afhankelijk van het of de gekozen Document(en). De Klant is verplicht om leesbare, volledige, authentieke en niet-frauduleuze documenten op een loyale en eerlijke manier te verstrekken.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant een vakje aanvinken waardoor hij erkent dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en dat hij deze zonder voorbehoud accepteert, dit is een essentiële voorwaarde om een bestelling te kunnen doen.

De Klant moet vervolgens de samenvatting van de bestelling bevestigen. Er wordt hier onderstreept dat, tot aan de bevestiging van de bestelling, de Klant kan terugkeren naar voorgaande stappen om de aard en/of de verstrekte informatie voor het opstellen van het of de gekozen Document(en) te wijzigen, te verwijderen en/of één of meerdere andere Document(en) aan de bestelling toe te voegen. De mogelijkheid bestaat om één bestelling te doen voor verschillende voertuigen, als de bestelling één soort Document betreft dat geselecteerd wordt aan het begin van de bestelprocedure.

De Klant heeft zo de mogelijkheid om elk detail van zijn bestelling en de totaalprijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, voordat hij akkoord gaat.

Na bevestiging en laatste goedkeuring van zijn bestelling, krijgt de Klant op een veilige manier toegang tot de betaalprocedure en kan hij overgaan tot betaling. Enkel de integrale en effectieve betaling van de bestelling (dat wil zeggen, een betaling die effectief geïncasseerd wordt door Automobiles Peugeot en/of zijn financiële Internetpartner Ingénico) verklaart de bestelling van de klant geldig. In elk ander geval zal de bestelling van de Klant niet worden geregistreerd.

Als de bestelling eenmaal betaald is, kan deze niet meer gewijzigd of geannuleerd worden door de Klant Een bevestigingsmail van de bestelling wordt naar de Klant gestuurd, waarin de samenvatting van de bestelling opgenomen is. De Klant ontvangt per e-mail een factuur en vervolgens een bevestiging van de verzending op het moment dat de bestelling wordt verzonden.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN EN BETAALVOORWAARDEN

De prijzen die zichtbaar zijn op de Website worden vermeld in euro, inclusief belastingen, in overeenstemming met het BTW-percentage en de geldende belastingen in Frankrijk op de dag van de bestelling.

De volledige prijs van de bestelling moet integraal en contant op de Website betaald worden op de datum van bestelling. Geen enkele korting of uitstel van betaling is toegestaan.

De betaling gebeurt via bankkaart (creditkaart, Visa of MasterCard) via de beveiligde procedure die toegankelijk is via de Website. De verzameling van informatie met betrekking tot de bankkaart van de Klant en de betaling van de bestelling, worden enkel beheerd door de voorzieningen van de financiële partner van Automobiles Peugeot Ingénico, terug te vinden op de pagina met de betaalbevestiging. Alleen Ingénico garandeert de veiligheid van de betaling zoals deze wordt voorzien op de Website en enkel dit bedrijf is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de informatie en de inhoud van de eerdergenoemde documenten en website.

ARTIKEL 7 – LEVERING

De leveringsvoorwaarden worden beschreven op de Website. Er zijn geen kosten verbonden aan de levering van Documenten, bovenop de prijs van deze Documenten.

Als Automobiles Peugeot op het moment van de verwerking van de bestelling van de Klant beseft dat deze foute of onvolledige elementen, informatie of bewijsstukken bevat, zal Automobiles Peugeot de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail. De Klant zal vervolgens worden gevraagd om de informatie of betreffende bewijsstukken te wijzigen en/of aan te vullen door een e-mail te sturen naar coceurope@mpsa.com met de correcte elementen of bewijsstukken en dit binnen een termijn van maximum 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mail van Automobiles Peugeot.

De levering van de Documenten door Automobiles Peugeot gebeurt binnen een termijn van 7 (zeven) werkdagen op het verzendadres dat door de Klant ingevuld is op de Website tijdens het plaatsen van de bestelling.

De leveringstermijn hierboven beschreven loopt vanaf de datum waarop de betaling van de bestelling integraal en effectief werd voldaan en vanaf het moment waarop Automobiles Peugeot alle informatie en volledige bewijsstukken heeft ontvangen, of op de laatste van beide data.

Bijzondere gevallen: Documenten kunnen niet verzonden worden naar postbussen, postdiensten van het leger en, in het algemeen, onvolledige of foutieve adressen. Als de Klant in een buurtschap, een gehucht of in een wijk zonder straat woont, moet hij op de tweede lijn van het verzendadres alle nuttige informatie verstrekken die nodig is voor correcte aflevering.

Elke nieuwe verzending naar aanleiding van een foutieve vermelding van het adres door de Klant zal 40 € incl. btw (veertig euro inclusief btw) gefactureerd worden, als de aanvraag gebeurt binnen de maand na de eerste bestelling. Na één maand zal het document voor hetzelfde tarief gefactureerd worden als voor een eerste aanvraag.

ARTIKEL 8 – ONTBREKEN VAN EEN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de Franse Consumentenwet, wordt de Klant geïnformeerd over het feit dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht naar aanleiding van de levering van de bestelde Documenten, aangezien deze Documenten werden opgesteld op zijn verzoek, volgens zijn specificaties en ze specifiek werden opgesteld ten aanzien van het voertuig van de Klant.

ARTIKEL 9 – FOLLOW-UP VAN DE BESTELLING – VRAGEN – KLACHTEN

Voor alle vragen of klachten met betrekking tot een bestelling of een Document gekocht op de Website, moet de Klant zich richten tot Automobiles Peugeot, waarvan de gegevens de volgende zijn: AUTOMOBILES PEUGEOT – Afdeling Certificaat van Overeenstemming Post YT 491 - 2-10, Boulevard de l'Europe, 78300 POISSY Cedex of per e-mail op het volgende adres:
coceurope@mpsa.com. Deze gegevens zijn tevens beschikbaar op de Website.

De Klant beschikt over een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde Documenten om Automobiles Peugeot via e-mail op bovenstaand adres op de hoogte te brengen van eventuele materiële fouten met betrekking tot deze Documenten die uitsluitend te wijten zijn aan Automobiles Peugeot.

De Klant zal de correcte elementen die op het gecorrigeerde Document moeten verschijnen, op gedetailleerde manier moeten verduidelijken.Het gecorrigeerde Document zal, als het verzoek voor rechtzetting gerechtvaardigd is, kosteloos door Automobiles Peugeot naar de Klant worden verstuurd binnen een termijn van maximum 14 (veertien) dagen vanaf ontvangst van de e-mail van de Klant.

ARTIKEL 10 – ANNULERING VAN DE BESTELLING

In de veronderstelling dat de Klant niet alle bewijsstukken en onmisbare informatie voor de behandeling van zijn bestelling door Automobiles Peugeot heeft verstrekt binnen een termijn van minstens 14 (veertien) dagen na verloop van de termijn zoals aangegeven in artikel 7 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, behoudt Automobiles Peugeot zich het recht voor om de bestelling te annuleren op elk moment en zonder vergoeding voor de Klant, noch een recht op beroep. Automobiles Peugeot zal de Klant hiervan op de hoogte brengen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

In de veronderstelling dat Automobiles Peugeot het Document, met materiële fouten die enkel te wijten zijn aan Automobiles Peugeot, niet heeft rechtgezet na aanvraag van de Klant binnen een termijn van minstens 14 (veertien) dagen na verloop van de termijn zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikt de Klant over de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, als het Document niet overeenstemt met de aanvraag. Dit kan gedaan worden door een priority annuleringsbrief per e-mail of post te sturen naar het adres van Automobiles Peugeot dat wordt verstrekt in artikel 9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden door duidelijk de naam en voornaam van de Klant, zoals vermeld tijdens de bestelling, net als het bestelnummer, het totaalbedrag inclusief btw en de datum van de bestelling op te geven.

In dit geval zal de annulering van de bestelling pas effectief zijn vanaf ontvangst door Automobiles Peugeot van het originele Document dat de Klant per post en op eigen kosten terug heeft gestuurd. Zonder deze retourzending zal er geen terugbetaling gedaan kunnen worden.

De Klant verplicht zich ertoe, om welke reden dan ook, om geen enkele kopie, reproductie of representatie van het geretourneerde Document te bewaren en/of te gebruiken.

De terugbetaling van de Klant naar aanleiding van de annulering van de bestelling door Automobiles Peugeot of van de prijs van het originele geretourneerde Document, zal rechtstreeks worden gedaan door Automobiles Peugeot op de bankkaart die werd gebruikt voor de initiële betaling (of via een ander betaalmiddel dat vooraf door de Klant werd geaccepteerd), binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de datum van de melding van annulering en, in voorkomend geval, na ontvangst van het originele Document. Dit bedrag kan geen rente genereren.

ARTIKEL 11 – PERSOONSGEGEVENS

De Klant is geïnformeerd over het feit dat de informatie die wordt verzameld door Automobiles Peugeot op de Website nodig is voor Automobiles Peugeot, zijn filialen, zijn commercieel netwerk en elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Peugeot en/of elk bedrijf dat tot dezelfde Groep als Automobiles Peugeot behoort, voor de verwerking van zijn bestelling en over het feit dat deze informatie gebruikt kan worden door Automobiles Peugeot, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Peugeot en/of elk bedrijf dat tot dezelfde Groep als Automobiles Peugeot behoort, voor het versturen van commerciële aanbiedingen, enquêtes en analyses.

In het kader van zijn werkzaamheden kan Automobiles Peugeot genoodzaakt zijn om de gegevens van de Klant door te geven aan andere landen, voor één van de gebruiksdoeleinden waarvoor deze gegevens aanvankelijk werden verzameld, of voor bepaalde doelstellingen waarmee de Klant naderhand akkoord is gegaan. Als de gegevens van de Klant naar een ander land worden overgebracht, neemt Automobiles Peugeot alle vereiste maatregelen om nadelige gevolgen voor de Klant te voorkomen. De gegevens worden enkel naar landen overgebracht waar een toereikend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. De gegevens kunnen naar landen worden overgebracht die geen lid zijn van de Europese Unie.

In overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, beschikt iedere Klant over het recht tot toegang en tot correctie van de gegevens die betrekking op hem hebben, evenals over een recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de hiervoor vermelde gegevens. De Klant kan deze rechten dus laten gelden door zich te wenden tot Automobiles Peugeot: AUTOMOBILES PEUGEOT – Afdeling Certificaat van Overeenstemming Post YT 491 - 2-10, Boulevard de l'Europe, 78300 POISSY Cedex of per e-mail op het volgende adres:
coceurope@mpsa.com

ARTIKEL 12 – GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN PRIJZEN

De Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Documenten en prijzen ervan, staan vermeld op de Website en kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder aankondiging door Automobiles Peugeot. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze online worden gepubliceerd op de Website.

Elke bestelling is onderworpen aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden en aan de prijzen zoals vermeld op de Website op het moment waarop de bestelling wordt goedgekeurd.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Documenten die hij ontvangt en voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die verbonden zijn aan dit gebruik. Het is aan de Klant om de Documenten te gebruiken in overeenstemming met de geldende regelgeving. Automobiles Peugeot kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor schade, inbreuken of eventuele incidenten, van welke aard dan ook, die resulteren uit het gebruik en/of de toepassing van de geleverde informatie en Documenten, met name voor frauduleuze doeleinden die betrekking hebben op het kenteken.

Daarom kan Automobiles Peugeot onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de volgende, niet exhaustieve lijst met situaties: de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op Internet; elke storing op Internet of technische storing waardoor de toegang tot de Website en/of het goede verloop/de goede werking van de bestelling van de Klant niet mogelijk is, een falen van ontvangstmateriaal of van communicatielijnen; het verlies van papieren of elektronische post en, meer algemeen, het verlies van gegevens; problemen met de levering; de werking van de software; technische en materiële storingen die de mogelijkheid van de Klant om een bestelling te plaatsen op de Website en/of de Documenten die hij er ter ontvangst zou hebben besteld, hebben gehinderd of beperkt. In geval van een technische storing, behoudt Automobiles Peugeot zich het recht voor om, in voorkomend geval, de bestelling van de Klant ongeldig te verklaren en/of te annuleren, als deze wordt geplaatst tijdens deze storing. Geen enkele klacht met betrekking tot deze feiten zal worden geaccepteerd.

Meer in het algemeen kan Automobiles Peugeot niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de uitvoering van de verplichtingen die verbonden zijn aan overmacht, aan een onvoorzienbare omstandigheid buiten de wil van Automobiles Peugeot, te wijten aan de Klant, of aan externe oorzaken die niet van Automobiles Peugeot afhangen. Er kan hiertegen geen enkel beroep worden aangetekend.

Als Automobiles Peugeot aansprakelijk zou worden gesteld voor de uitvoering van het Contract, kan deze aansprakelijkheid enkel berusten op bewezen fouten en op rechtstreekse en voorziene schade die exclusief veroorzaakt zijn door een falen van Automobiles Peugeot in het nakomen van zijn verplichtingen, met uitzondering van, met name, indirecte schade, verlies van winst, omzet, klanten, informatie, economische schade, enz. In dat geval kan de Klant geen beroep doen op andere schadevergoedingen, maar enkel de terugbetaling claimen van de bedragen die hij eventueel betaald heeft tijdens het plaatsen van de bestelling in kwestie, waarvan het falen of de fout exclusief kan worden toegeschreven aan Automobiles Peugeot.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL VAN HET CONTRACT

In het geval van conflicten met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Website, zijn alleen de rechtbanken van Parijs bevoegd, behalve in gevallen van andersluidende wettelijke verplichte bepalingen. Zij zullen uitsluitend uitspraak doen in Frans nationaal recht met uitzondering van de regels betreffende wetsconflicten, ongeacht de wettelijke bepalingen van het land waarin de Klant verblijft, waarvan hij niet kan afwijken

Het Contract wordt, afhankelijk van de landen, voorgesteld in het Frans of in een andere officiële taal van het land. In het geval er verschillen zijn tussen deze versies en de Franstalige versie van dit Contract, blijft enkel de Franse versie rechtsgeldig.

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard op grond van een wet, een regelgeving of naar aanleiding van een definitieve beslissing door een bevoegde rechterlijke instantie, zullen ze als ongeschreven worden geacht en zullen de andere bepalingen van kracht blijven.

 

Naar de top

 

Privacybeleid van Citroën

In overeenstemming met de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, beschikt u over het recht tot toegang en tot correctie van de gegevens die betrekking op u hebben, evenals over een recht om u te verzetten tegen de verwerking van de hiervoor vermelde informatie. U kunt deze rechten dus laten gelden door u te wenden tot de Dienst Certificaten van Overeenstemming Post YT 491 - 2-10, Boulevard de l’Europe, 78300 POISSY Cedex, of via e-mail op het volgende adres: coceurope@mpsa.com. U kunt zich tevens, om geldige redenen, verzetten tegen de werking van de gegevens die betrekking op u hebben, via ditzelfde adres.

Deze informatie, evenals de gegevens die in dat geval worden verzameld in het kader van de dienstverlening, zullen worden verzameld door Automobiles Peugeot en zijn nodig voor het bedrijf, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Citroën en/of elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Automobiles Peugeot, voor het verlenen van de dienst. U bent geïnformeerd over het feit dat deze informatie ook gebruikt zal kunnen worden door Automobiles Peugeot, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Citroën en/of elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Automobiles Citroën voor het versturen van commerciële aanbiedingen, enquêtes en analyses.

In het kader van zijn werkzaamheden kan de Uitgever genoodzaakt zijn om uw gegevens door te geven aan andere landen, voor één van de gebruiksdoeleinden waarvoor deze gegevens aanvankelijk werden verzameld, of voor bepaalde doelstellingen waarmee u naderhand akkoord bent gegaan. Als deze gegevens naar een ander land worden overgebracht neemt Automobiles Peugeot alle vereiste maatregelen om nadelige gevolgen te voorkomen. De gegevens worden enkel naar landen overgebracht waar een toereikend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. De gegevens kunnen naar landen worden overgebracht die geen lid zijn van de Europese Unie.

 

Naar de top

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden van Citroën

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Automobiles Citroën: het bedrijf Automobiles Citroën, naamloze vennootschap met een kapitaal van 172 711 770 euro waarvan het hoofdkantoor gelegen is op 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, ingeschreven in het handelsregister van Versailles onder het nummer 642 050 199. Intracommunautair btw-nummer: FR 75 642 050 199.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die één of meerdere Documenten op de Website koopt.

Algemene verkoopvoorwaarden: het huidige document.

Overeenkomst: de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden evenals de bepalingen die vermeld worden op de Website, zoals ingevuld door de Klant.

Documenten: de verklaringen en certificaten van overeenstemming van Peugeot die op de Website verkocht worden, met name zoals opgesomd in artikel 4 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, onder voorbehoud van latere wijzigingen.

Website: de website www.coc.psa-peugeot-Citroën.com

ARTIKEL 2 – VERKOPER – INHOUD EN OPBOUW VAN HET CONTRACT

De Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de verkoopsvoorwaarden van Documenten die op de Website door Automobiles Citroën verkocht worde.

Tijdens de verkoop op de Website van Documenten met betrekking tot een voertuig van het merk Citroën, is Automobiles Citroën, als fabrikant van voertuigen van het merk Citroën, de verkoper.

De aankoop van Documenten op de Website vereist een voorafgaand akkoord zonder voorbehoud met het contract, dat voornamelijk is samengesteld uit de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die enkel van toepassing zijn, met uitzondering van alle andere voorwaarden.

Door het bevestigen van de bestelling op de Website, gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met de voorwaarden van het Contract.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen worden geprint of gedownload op de harde schijf van de computer van de Klant.

ARTIKEL 3 – TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE WEBSITE

De Website en de bestelling van Documenten zijn alleen toegankelijk voor personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- meerderjarige (particuliere) natuurlijke personen die in de landen wonen die vermeld staan op de Website (Frankrijk, Italië, Spanje, België, Luxemburg, Nederland) en rechtspersonen (bedrijven) die in Frankrijk gevestigd zijn,

- eigenaars van voertuigen van het merk Peugeot, nieuw of tweedehands, of personen die naar behoren gemachtigd zijn door de eigenaar van een voertuig van het merk Peugeot.

De Klant zal alle gevraagde informatie en bewijsstukken moeten verstrekken op de Website om het (de) gewenste Document(en) te ontvangen.

De Klant is verplicht om zich op zijn eigen kosten en op zijn eigen verantwoordelijkheid te verbinden met Internet om toegang te kunnen krijgen tot de Website. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot Internet.

Automobiles Citroën behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de Website te onderbreken, met name omwille van onderhoudswerkzaamheden of updates, zonder kennisgeving en zonder dat deze onderbreking de Klant het recht geeft op een bepaalde vergoeding.

ARTIKEL 4 – DOCUMENTEN DIE TE KOOP WORDEN AANGEBODEN

De Klant beschikt over de mogelijkheid om Documenten te kopen op de Website. Deze documenten worden enkel afgeleverd door Automobiles Citroën, met name:

- Certificaat van overeenstemming (Gelijkvormigheidsattest (COC) )

- Gedeeltelijk identificatiedocument van de fabrikant

- Beschrijvende fiche van de fabrikant

De bovenstaande lijst kan op elk moment worden gewijzigd zonder kennisgeving door Automobiles Citroën.

ARTIKEL 5 – AANKOOPPROCEDURE VAN DOCUMENTEN

De Klant kiest het (de) Document(en) dat/die hij wenst te bestellen.

De klant moet vervolgens zijn persoonsgegevens vermelden, het verzend- en factuuradres van de Documenten en de kenmerken van het of de voertuig(en) van het merk Peugeot waarvoor hij één of meerdere Document(en) bestelt. De Klant verbindt zich ertoe juiste en actuele gegevens op te geven.

De Klant zal bewijsstukken moeten bijvoegen die nodig zijn voor de behandeling van zijn bestelling door Automobiles Peugeot, zoals aangegeven op de Website afhankelijk van het of de gekozen Document(en). De Klant is verplicht om leesbare, volledige, authentieke en niet-frauduleuze documenten op een loyale en eerlijke manier te verstrekken.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant een vakje aanvinken waardoor hij erkent dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en dat hij deze zonder voorbehoud accepteert, dit is een essentiële voorwaarde om een bestelling te kunnen doen.

De Klant moet vervolgens de samenvatting van de bestelling bevestigen. Er wordt hier onderstreept dat, tot aan de bevestiging van de bestelling, de Klant kan terugkeren naar voorgaande stappen om de aard en/of de verstrekte informatie voor het opstellen van het of de gekozen Document(en) te wijzigen, te verwijderen en/of één of meerdere andere Document(en) aan de bestelling toe te voegen. De mogelijkheid bestaat om één bestelling te doen voor verschillende voertuigen, als de bestelling één soort Document betreft dat geselecteerd wordt aan het begin van de bestelprocedure.

De Klant heeft zo de mogelijkheid om elk detail van zijn bestelling en de totaalprijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, voordat hij akkoord gaat.

Na bevestiging en laatste goedkeuring van zijn bestelling, krijgt de Klant op een veilige manier toegang tot de betaalprocedure en kan hij overgaan tot betaling. Enkel de integrale en effectieve betaling van de bestelling (dat wil zeggen, een betaling die effectief geïncasseerd wordt door Automobiles Citroën en/of zijn financiële Internetpartner Ingénico) verklaart de bestelling van de klant geldig. In elk ander geval zal de bestelling van de Klant niet worden geregistreerd.

Als de bestelling eenmaal betaald is, kan deze niet meer gewijzigd of geannuleerd worden door de Klant Een bevestigingsmail van de bestelling wordt naar de Klant gestuurd, waarin de samenvatting van de bestelling opgenomen is. De Klant ontvangt per e-mail een factuur en vervolgens een bevestiging van de verzending op het moment dat de bestelling wordt verzonden.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN EN BETAALVOORWAARDEN

De prijzen die zichtbaar zijn op de Website worden vermeld in euro, inclusief belastingen, in overeenstemming met het BTW-percentage en de geldende belastingen in Frankrijk op de dag van de bestelling.

De volledige prijs van de bestelling moet integraal en contant op de Website betaald worden op de datum van bestelling. Geen enkele korting of uitstel van betaling is toegestaan.

De betaling gebeurt via bankkaart (creditkaart, Visa of MasterCard) via de beveiligde procedure die toegankelijk is via de Website. De verzameling van informatie met betrekking tot de bankkaart van de Klant en de betaling van de bestelling, worden enkel beheerd door de voorzieningen van de financiële partner van Automobiles Peugeot Ingénico, terug te vinden op de pagina met de betaalbevestiging. Alleen Ingénico garandeert de veiligheid van de betaling zoals deze wordt voorzien op de Website en enkel dit bedrijf is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de informatie en de inhoud van de eerdergenoemde documenten en website.

ARTIKEL 7 – LEVERING

De leveringsvoorwaarden worden beschreven op de Website. Er zijn geen kosten verbonden aan de levering van Documenten, bovenop de prijs van deze Documenten.

Als Automobiles Citroën op het moment van de verwerking van de bestelling van de Klant beseft dat deze foute of onvolledige elementen, informatie of bewijsstukken bevat, zal Automobiles Peugeot de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail. De Klant zal vervolgens worden gevraagd om de informatie of betreffende bewijsstukken te wijzigen en/of aan te vullen door een e-mail te sturen naar coceurope@mpsa.com met de correcte elementen of bewijsstukken en dit binnen een termijn van maximum 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mail van Automobiles Citroën.

De levering van de Documenten door Automobiles Citroën gebeurt binnen een termijn van 7 (zeven) werkdagen op het verzendadres dat door de Klant ingevuld is op de Website tijdens het plaatsen van de bestelling.

De leveringstermijn hierboven beschreven loopt vanaf de datum waarop de betaling van de bestelling integraal en effectief werd voldaan en vanaf het moment waarop Automobiles Citroën alle informatie en volledige bewijsstukken heeft ontvangen, of op de laatste van beide data.

Bijzondere gevallen: Documenten kunnen niet verzonden worden naar postbussen, postdiensten van het leger en, in het algemeen, onvolledige of foutieve adressen. Als de Klant in een buurtschap, een gehucht of in een wijk zonder straat woont, moet hij op de tweede lijn van het verzendadres alle nuttige informatie verstrekken die nodig is voor correcte aflevering.

Elke nieuwe verzending naar aanleiding van een foutieve vermelding van het adres door de Klant zal 40 € incl. btw (veertig euro inclusief btw) gefactureerd worden, als de aanvraag gebeurt binnen de maand na de eerste bestelling. Na één maand zal het document voor hetzelfde tarief gefactureerd worden als voor een eerste aanvraag.

ARTIKEL 8 – ONTBREKEN VAN EEN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de Franse Consumentenwet, wordt de Klant geïnformeerd over het feit dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht naar aanleiding van de levering van de bestelde Documenten, aangezien deze Documenten werden opgesteld op zijn verzoek, volgens zijn specificaties en ze specifiek werden opgesteld ten aanzien van het voertuig van de Klant.

ARTIKEL 9 – FOLLOW-UP VAN DE BESTELLING – VRAGEN – KLACHTEN

Voor alle vragen of klachten met betrekking tot een bestelling of een Document gekocht op de Website, moet de Klant zich richten tot Automobiles Citroën, waarvan de gegevens de volgende zijn: AUTOMOBILES CITROËN – Afdeling Certificaat van Overeenstemming Post YT 491 - 2-10, Boulevard de l'Europe, 78300 POISSY Cedex of per e-mail op het volgende adres:
coceurope@mpsa.com. Deze gegevens zijn tevens beschikbaar op de Website.

De Klant beschikt over een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde Documenten om Automobiles Citroën via e-mail op bovenstaand adres op de hoogte te brengen van eventuele materiële fouten met betrekking tot deze Documenten die uitsluitend te wijten zijn aan Automobiles Citroën.

De Klant zal de correcte elementen die op het gecorrigeerde Document moeten verschijnen, op gedetailleerde manier moeten verduidelijken.Het gecorrigeerde Document zal, als het verzoek voor rechtzetting gerechtvaardigd is, kosteloos door Automobiles Citroën naar de Klant worden verstuurd binnen een termijn van maximum 14 (veertien) dagen vanaf ontvangst van de e-mail van de Klant.

ARTIKEL 10 – ANNULERING VAN DE BESTELLING

In de veronderstelling dat de Klant niet alle bewijsstukken en onmisbare informatie voor de behandeling van zijn bestelling door Automobiles Citroën heeft verstrekt binnen een termijn van minstens 14 (veertien) dagen na verloop van de termijn zoals aangegeven in artikel 7 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, behoudt Automobiles Citroën zich het recht voor om de bestelling te annuleren op elk moment en zonder vergoeding voor de Klant, noch een recht op beroep. Automobiles Citroën zal de Klant hiervan op de hoogte brengen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

In de veronderstelling dat Automobiles Citroën het Document, met materiële fouten die enkel te wijten zijn aan Automobiles Citroën, niet heeft rechtgezet na aanvraag van de Klant binnen een termijn van minstens 14 (veertien) dagen na verloop van de termijn zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikt de Klant over de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, als het Document niet overeenstemt met de aanvraag. Dit kan gedaan worden door een priority annuleringsbrief per e-mail of post te sturen naar het adres van Automobiles Citroën dat wordt verstrekt in artikel 9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden door duidelijk de naam en voornaam van de Klant, zoals vermeld tijdens de bestelling, net als het bestelnummer, het totaalbedrag inclusief btw en de datum van de bestelling op te geven.

In dit geval zal de annulering van de bestelling pas effectief zijn vanaf ontvangst door Automobiles Citroën van het originele Document dat de Klant per post en op eigen kosten terug heeft gestuurd. Zonder deze retourzending zal er geen terugbetaling gedaan kunnen worden.

De Klant verplicht zich ertoe, om welke reden dan ook, om geen enkele kopie, reproductie of representatie van het geretourneerde Document te bewaren en/of te gebruiken.

De terugbetaling van de Klant naar aanleiding van de annulering van de bestelling door Automobiles Citroën of van de prijs van het originele geretourneerde Document, zal rechtstreeks worden gedaan door Automobiles Citroën op de bankkaart die werd gebruikt voor de initiële betaling (of via een ander betaalmiddel dat vooraf door de Klant werd geaccepteerd), binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de datum van de melding van annulering en, in voorkomend geval, na ontvangst van het originele Document. Dit bedrag kan geen rente genereren.

ARTIKEL 11 – PERSOONSGEGEVENS

De Klant is geïnformeerd over het feit dat de informatie die wordt verzameld door Automobiles Citroën op de Website nodig is voor Automobiles Citroën zijn filialen, zijn commercieel netwerk en elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Citroën en/of elk bedrijf dat tot dezelfde Groep als Automobiles Citroën behoort, voor de verwerking van zijn bestelling en over het feit dat deze informatie gebruikt kan worden door Automobiles Peugeot, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, elk bedrijf dat een dienst zou verlenen aan Automobiles Citroën en/of elk bedrijf dat tot dezelfde Groep als Automobiles Citroënt behoort, voor het versturen van commerciële aanbiedingen, enquêtes en analyses.

In het kader van zijn werkzaamheden kan Automobiles Citroën genoodzaakt zijn om de gegevens van de Klant door te geven aan andere landen, voor één van de gebruiksdoeleinden waarvoor deze gegevens aanvankelijk werden verzameld, of voor bepaalde doelstellingen waarmee de Klant naderhand akkoord is gegaan. Als de gegevens van de Klant naar een ander land worden overgebracht, neemt Automobiles Citroën alle vereiste maatregelen om nadelige gevolgen voor de Klant te voorkomen. De gegevens worden enkel naar landen overgebracht waar een toereikend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. De gegevens kunnen naar landen worden overgebracht die geen lid zijn van de Europese Unie.

In overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, beschikt iedere Klant over het recht tot toegang en tot correctie van de gegevens die betrekking op hem hebben, evenals over een recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de hiervoor vermelde gegevens. De Klant kan deze rechten dus laten gelden door zich te wenden tot Automobiles Citroën: AUTOMOBILES CITROËN – Afdeling Certificaat van Overeenstemming Post YT 491 - 2-10, Boulevard de l'Europe, 78300 POISSY Cedex of per e-mail op het volgende adres:
coceurope@mpsa.com

ARTIKEL 12 – GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN PRIJZEN

De Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Documenten en prijzen ervan, staan vermeld op de Website en kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder aankondiging door Automobiles Peugeot. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze online worden gepubliceerd op de Website.

Elke bestelling is onderworpen aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden en aan de prijzen zoals vermeld op de Website op het moment waarop de bestelling wordt goedgekeurd.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Documenten die hij ontvangt en voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die verbonden zijn aan dit gebruik. Het is aan de Klant om de Documenten te gebruiken in overeenstemming met de geldende regelgeving. Automobiles Peugeot kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor schade, inbreuken of eventuele incidenten, van welke aard dan ook, die resulteren uit het gebruik en/of de toepassing van de geleverde informatie en Documenten, met name voor frauduleuze doeleinden die betrekking hebben op het kenteken.

Daarom kan Automobiles Citroën onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de volgende, niet exhaustieve lijst met situaties: de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op Internet; elke storing op Internet of technische storing waardoor de toegang tot de Website en/of het goede verloop/de goede werking van de bestelling van de Klant niet mogelijk is, een falen van ontvangstmateriaal of van communicatielijnen; het verlies van papieren of elektronische post en, meer algemeen, het verlies van gegevens; problemen met de levering; de werking van de software; technische en materiële storingen die de mogelijkheid van de Klant om een bestelling te plaatsen op de Website en/of de Documenten die hij er ter ontvangst zou hebben besteld, hebben gehinderd of beperkt. In geval van een technische storing, behoudt Automobiles Citroën zich het recht voor om, in voorkomend geval, de bestelling van de Klant ongeldig te verklaren en/of te annuleren, als deze wordt geplaatst tijdens deze storing. Geen enkele klacht met betrekking tot deze feiten zal worden geaccepteerd.

Meer in het algemeen kan Automobiles Citroën niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de uitvoering van de verplichtingen die verbonden zijn aan overmacht, aan een onvoorzienbare omstandigheid buiten de wil van Automobiles Citroën, te wijten aan de Klant, of aan externe oorzaken die niet van Automobiles Citroën afhangen. Er kan hiertegen geen enkel beroep worden aangetekend.

Als Automobiles Citroën aansprakelijk zou worden gesteld voor de uitvoering van het Contract, kan deze aansprakelijkheid enkel berusten op bewezen fouten en op rechtstreekse en voorziene schade die exclusief veroorzaakt zijn door een falen van Automobiles Peugeot in het nakomen van zijn verplichtingen, met uitzondering van, met name, indirecte schade, verlies van winst, omzet, klanten, informatie, economische schade, enz. In dat geval kan de Klant geen beroep doen op andere schadevergoedingen, maar enkel de terugbetaling claimen van de bedragen die hij eventueel betaald heeft tijdens het plaatsen van de bestelling in kwestie, waarvan het falen of de fout exclusief kan worden toegeschreven aan Automobiles Peugeot.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL VAN HET CONTRACT

In het geval van conflicten met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Website, zijn alleen de rechtbanken van Parijs bevoegd, behalve in gevallen van andersluidende wettelijke verplichte bepalingen. Zij zullen uitsluitend uitspraak doen in Frans nationaal recht met uitzondering van de regels betreffende wetsconflicten, ongeacht de wettelijke bepalingen van het land waarin de Klant verblijft, waarvan hij niet kan afwijken

Het Contract wordt, afhankelijk van de landen, voorgesteld in het Frans of in een andere officiële taal van het land. In het geval er verschillen zijn tussen deze versies en de Franstalige versie van dit Contract, blijft enkel de Franse versie rechtsgeldig.

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard op grond van een wet, een regelgeving of naar aanleiding van een definitieve beslissing door een bevoegde rechterlijke instantie, zullen ze als ongeschreven worden geacht en zullen de andere bepalingen van kracht blijven.

04/09/2020 (versie 1.0)

Naar de top