CERTIFICATEN VAN OVEREENSTEMMING (C.V.O)
(GELIJKVORMIGHEIDSATTESTEN) (C.O.C)
OFFICIËLE WEBSITE

Wettelijke vermeldingen van de website www.coc.psa-peugeot-citroen.com

Webwinkel documenten van overeenstemming voor voertuigen van de merken: Peugeot, Citroën en DS

 

1. INLEIDING

 

De website is toegankelijk is via het adres https://coc.psa-peugeot-citroen.com (hierna de « Website »genoemd) is bestemd ter persoonlijke informatie voor de internetgebruikers die er gebruik van maken.

 

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan onderhavige wettelijke vermeldingen (hierna de « Wettelijke Vermeldingen »genoemd) die hierna gedetailleerd beschreven worden, net als aan de wetten en/of regelgevingen die van toepassing zijn.

 

De toegang tot de Website is gratis, met uitzondering van de verbindingskosten van uw operator. Door zich te verbinden met de Website en zich op de Website te begeven, aanvaart de internetgebruiker zonder voorbehoud het geheel van de voorwaarden van onderhavige Wettelijke Vermeldingen.

 

2. PUBLICATIE

 

De Website is gepubliceerd door:

 

AUTOMOBILES PEUGEOT, naamloze vennootschap met een kapitaal van 172.711.770 € waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, Frankrijk, ingeschreven in het Handelsregister van Versailles onder het nummer 552 144 503.

 

En door

 

AUTOMOBILES CITROËN, naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 € waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, Frankrijk, ingeschreven in het Handelsregister van Versailles onder het nummer 642 050 199.

 

En door

OPEL FRANCE, naamloze vennootschap met een kapitaal van 12 939 625,00 €  waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, Frankrijk, ingeschreven in het Handelsregister van Versailles onder het nummer B 342 439 320.

 

(Deze twee bedrijven worden hierna gezamenlijk « de Uitgever »genoemd).

 

Directeur Publicatie: Laurent BARRIA.

Co-Directeur Publicatie: Thomas DAGOMMER

 

Verantwoordelijke Website: François MARMOUSEZ/Stéphane SALOMON
E-mailadres van de Website: coceurope@mpsa.com


Host van de Website: Groep PSA
Adres: Centre Technique d’Achères – Rond Point Jenatzy – 78 300 Poissy – Frankrijk        

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De Uitgever heeft deze Website geopend ter persoonlijke informatie van zijn gebruikers. Geen enkele commerciële exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van de gegevens die er aanwezig zijn, mag plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

 

De Uitgever informeert de gebruikers van de Website dat een groot aantal elementen ervan:

  1. Auteursrechtelijk beschermd zijn: dit kan met name betrekking hebben op foto’s, artikelen, tekeningen, bewegende beelden, digitale audio- of video-opnames... ;
  2. En/of modelrechtelijk beschermd zijn: dit zijn met name de modellen voertuigen die op de Website te zien zijn;
  3. Merkrechtelijk beschermd zijn: dit zijn met name de merken « PEUGEOT », de « volledig gestileerde leeuw » (die het PEUGEOT logo vertegenwoordigt), het merk « CITROËN », het logo « van de dubbele visgraat », het merk « DS Automobiles », het logo « DS », het semi-figuratieve merk « PSA PEUGEOT CITROËN », net als met name de merken van de voertuigmodellen die op de Website te zien zijn.

 

De aldus beschermde elementen zijn het eigendom van de Uitgever, zijn filialen en/of derden die goedkeuring hebben gekregen van de Uitgever om er gebruik van te maken.

 

Dit betekent dat elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, met behulp van welke procedure en in welke vorm of op welk materiaal dan ook (papier, digitaal...) van de volledige Website of een gedeelte ervan verboden is, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Uitgever, onder voorbehoud van de uitzonderingen als bedoeld in artikel L122.5 van het Franse Intellectuele Eigendomsrecht, op straffe van het plegen van namaak van auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of het merk, bestraft met drie (3) jaar gevangenisstraf en 300.000 euro boete in het geval van namaak van auteursrechten en vier (4) jaar gevangenisstraf en vierhonderdduizend euro (400.000 euro) boete in het geval van namaak van merken.

 

4. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

4.1 - Persoonlijke gegevens

 

De Website kan bezocht worden zonder dat de Internetgebruiker zijn identiteit of andere persoonlijke gegevens met betrekking tot zichzelf moet geven.

 

De Internetgebruikers zijn geïnformeerd over het feit dat informatie die via de Website zou kunnen worden verzameld, met name tijdens een bestelling, verzameld wordt door de Uitgever om gebruikt te worden voor de behandeling van de bestelling door de Uitgever zelf, zijn filialen, zijn commercieel netwerk, andere bedrijven die een dienst verlenen voor rekening van de Uitgever en/of elk ander bedrijf dat tot dezelfde Groep behoort als de Uitgever, en dat deze informatie ook gebruikt kan worden voor het versturen van commerciële aanbiedingen, enquêtes en analyses.

 

In het kader van zijn werkzaamheden kan de Uitgever genoodzaakt zijn om de verzamelde gegevens door te geven aan andere landen voor één van de gebruiksdoeleinden waarvoor deze gegevens aanvankelijk werden verzameld of voor bepaalde doelstellingen waarmee de internetgebruikers naderhand akkoord zijn gegaan. Als deze gegevens naar een ander land worden overgebracht neemt de Uitgever alle vereiste maatregelen om nadelige gevolgen de voorkomen. De gegevens worden enkel naar landen overgebracht waar een toereikend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd. De gegevens kunnen naar landen worden overgebracht die geen lid zijn van de Europese Unie.

 

In overeenstemming met de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, beschikt iedere Internetgebruiker over het recht tot toegang en tot correctie van de gegevens die betrekking op hem hebben, net als over een recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de hiervoor vermelde gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend bij:

 

AUTOMOBILES PEUGEOT

Hoofdkantoor – 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY Frankrijk

 

AUTOMOBILES CITROËN

Hoofdkantoor – 2/10, boulevard de l'Europe - 78300 POISSY Frankrijk

 

 

De Website heeft de behandeling van persoonlijke gegevens, uitgevoerd in het kader van een Internetsite, gedeclareerd bij de CNIL. Het betreft de declaratie n° 1949776 van 20/04/2016.

 

4.2 - Cookies

 

De gebruiker is geïnformeerd over het feit dat de Website gebruik maakt van cookies. De gebruiker is daardoor op de hoogte van het feit dat tijdens bezoeken aan de Website cookies automatisch geïnstalleerd kunnen worden op zijn webbrowser.

 

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de gebruikers worden verstuurd, zodat de navigatie op de Website eenvoudig verloopt en er statistieken met betrekking tot het aantal bezoeken aan de Website opgesteld kunnen worden. Deze cookies bevatten in geen enkel geval nominatieve gegevens.

 

De gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen.

 

5. HYPERLINKS

 

Het invoeren van een hyperlink naar de Website vereist een voorafgaand, schriftelijk akkoord van de Uitgever.

 

De Uitgever kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, de producten of aangeboden diensten die getoond worden op de websites waaraan de Website wordt gelinkt door middel van hyperlinks of andere soorten links.

 

6. BEVEILIGING

 

- De internetgebruiker is verplicht, voor het gebruik dat hij zal maken van de Website, om geen enkele handeling te verrichten die virussen en informatica storingen, functionele of andere storingen zouden kunnen veroorzaken, waardoor de werking van de Website, van de server of van de dienst die toegankelijk is via de Website, aangetast zou kunnen worden. De internetgebruiker is met name verplicht om binnen de ruimte op de Website, enkel betrouwbare en onschuldige informatie, gegevens, documenten en bestanden ter beschikking te stellen, die de werking van de Website of van de servers en diensten die toegankelijk zijn via de Website, niet kunnen schaden.

 

- Het gebruik van de Website of van andere servers of diensten die toegankelijk zijn via de Website: moet gebeuren in het kader van de nationale en internationale wetten en regelgevingen die van kracht zijn, net als in het kader van de rechten van derden, en mag geen schade berokkenen aan het het imago van de Uitgever onder welke naam en welke vorm dan ook. De internetgebruiker waarborgt de Uitgever met name tegen elke actie van derden met betrekking tot de inhoud van de informatie die ter beschikking is gesteld door de internetgebruiker binnen de ruimte van de Website, voornamelijk de informatie die voortvloeit uit inbreuk op persoonlijkheidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, publieke orde, goede zeden, het respect van de persoonlijke levenssfeer (beeldrecht, enz.) of de strafrechtelijke bepalingen van de nationale en/of internationale wetten die van kracht zijn. Op grond hiervan is de internetgebruiker verplicht om alle kosten, lasten en uitgaven die door dit feit voor rekening van de Uitgever zouden komen te staan, te vergoeden, inclusief de tarieven en verantwoorde kosten van de adviseurs van de Uitgever.

 

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

- De producten of diensten die worden aangeboden op de Website, worden in Europa verkocht aan particuliere gebruikers in de landen die staan vermeld op de Website en enkel in Frankrijk aan rechtspersonen. Deze producten kunnen per land verschillen en niet in elk land beschikbaar zijn.

 

- De internetgebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Website. De Uitgever en zijn filialen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade zoals, met name, materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de Website of andere sites die verbonden zijn met de Website.

De Uitgever vraagt aandacht voor het feit dat bepaalde producten of diensten die op de Website aangeboden worden, onderworpen kunnen zijn aan bijzondere regelgevingen en zelfs beperkingen en/of verbodsbepalingen in bepaalde landen.

 

- De Website is toegankelijk via Internet.

 

- Er wordt op gewezen dat Internet een open en informeel netwerk is, samengesteld via de onderlinge verbinding van verschillende informatica-netwerken op internationale schaal. Het beheer van Internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen en elk onderdeel van dit netwerk behoort tot een onafhankelijk publiek of privaat organisme. De werking ervan berust dus op de samenwerking tussen operatoren van verschillende netwerken, zonder verplichtingen wat betreft het aanbod of de kwaliteit van dit aanbod van deze operatoren. De netwerken kunnen verschillende transmissiecapaciteiten hebben en een verschillend gebruiksbeleid hanteren. Niets of niemand kan de goede werking van Internet in zijn geheel garanderen. Als gevolg hiervan draagt de Uitgever geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van slechte werking van Internet (vertraging in de overdracht of andere storingen).

 

8. OPSCHORTING OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

De Uitgever kan op elk moment, zowel tijdelijk als permanent, de toegang van de internetgebruiker tot de Website opschorten in geval van: schending van deze Wettelijke Vermeldingen door de internetgebruiker, ongeacht alle rechten en handelingen ten gunste van de Uitgever, technische problemen verbonden aan de infrastructuur die wordt ingevoerd voor het online plaatsen en de werking van de Website en het onderhoud van de Website.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT

 

In het geval van conflicten met betrekking tot deze Wettelijke Vermeldingen en de Website, zijn alleen de rechtbanken van Parijs bevoegd, behalve in gevallen van andersluidende wettelijke verplichte bepalingen. Zij zullen uitsluitend uitspraak doen in Frans nationaal recht met uitzondering van de regels betreffende wetsconflicten, ongeacht de wettelijke bepalingen van het land waarin de gebruiker verblijft, waarvan het niet kan afwijken

 

10. UPDATES VAN DE WETTELIJKE VERMELDINGEN EN DE WEBSITE

 

De Uitgever behoudt zich het recht voor om deze Wettelijke Vermeldingen en alle elementen, producten en diensten die worden getoond op de Website, onaangekondigd te wijzigen en te updaten.

 

Al deze wijzigingen gelden voor de internetgebruikers die verplicht zijn om bij elke verbinding met de Website deze Wettelijke Vermeldingen te raadplegen. Bij elke verbinding met de Website wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de meest recente versie van de Wettelijke Vermeldingen.

 

27/06/2023